RuEn

Journal section "Regional economics"

STRATEGY OF REGION’S ECONOMY DIVERSIFICATION

Jogman L.

1 (1), 2008

Jogman L. STRATEGY OF REGION’S ECONOMY DIVERSIFICATION. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 2008, no. 1 (1)

Abstract   |   Authors   |   References
  1. Diversifikaciya rossiyskoy ekonomiki: sovremennye problemy i zadachi // Voprosy ekonomiki. – 2003. – №12. – S. 4_22.
  2. Kondratev V. Gosudarstvo i korporacii v strategii globalnoy konkurentosposobnosti // Strategiya i konkurentosposobnost. – 2007. – №2 (14). – S. 48_54.
  3. Paske M. Diversifikaciya i effektivnost // Problemy teorii i praktiki upravleniya. –1994. – №3. – S. 79_82.
  4. Ekonomicheskaya enciklopediya / Nauch._red. sovet izd_va «Ekonomika»; Institut ekon. RAN; Glav. red. L.I. Abalkin. – M.: Ekonomika, 1999. – 1055 s.

Article views

all: , this year: , this month: , today:

Article downloads

all: , this year: , this month: , today: