RuEn

Journal section "Sectoral economic studies"

PROBLEMS OF MANAGEMENT ACCOUNTING FOR MATION AT DOMESTIC ENTERPRISES

Poma A.Y., Kovryakov D.V.

3 (15), 2011

Poma A.Y., Kovryakov D.V. PROBLEMS OF MANAGEMENT ACCOUNTING FOR MATION AT DOMESTIC ENTERPRISES. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 2011, no. 3 (15)

Abstract   |   Authors   |   References
 1. Bulgakova, S.V. Strukturirovanie upravlencheskogo uchёta i ego obektov / S.V. Bulgakova // Upravlencheskiy uchёt. – 2008. – № 1. – S. 3-11.
 2. Bulgakova, S.V. Teoriya, metodologiya i organizaciya sistemy upravlencheskogo ucheta: avtoref. Na soisk. uch. st. d-ra. ekon. nauk: 08.00.12 / S.V. Bulgakova. – Michurinsk, 2009. – 45 s.
 3. Gramotenko, O. Kontrolling (metodika raboty) / O. Gramotenko // Upravlencheskiy uchёt i finansy. – 2005. – № 2.
 4. Druri, K. Upravlencheskiy i proizvodstvennyy uchёt: per. s angl.: uchebnik / K. Druri. – M.: YuNITI-DANA, 2003. – 1071 s.
 5. Ekimovskih, I. Postanovka upravlencheskogo uchёta: osnovnye pravila / I. Ekimovskih // Upravlencheskiy uchёt. – 2011. – №1.
 6. Ivanov, V.V. Upravlencheskiy uchёt dlya effektivnogo menedzhmenta / V.V. Ivanov, O.K. Han. – M.: INFRA-M, 2007. – 208 s.
 7. Kontrolling / A.M. Karminskiy, S.G. Falko, A.A. Zhevaga, N.Yu. Ivanova. – M.: Finansy i statistika, Infra-M, 2009. – 336 s.
 8. Lauta, Yu.S. Sozdanie sistemy kontrollinga na promyshlennom predpriyatii / Yu.S. Lauta, B.I. Gerasimov. – Tambov: TGTU, 2005. – 95 s.
 9. Popova, L.V. Upravlencheskiy uchёt i analiz s prakticheskimi primerami / L.V. Popova, V.A. Konstantinov, I.A. Maslova, E.Yu. Stepanova. – M.: Delo i Servis, 2008. – 272 s.
 10. Popova L.V. Sovremennyy upravlencheskiy analiz. Teoriya i praktika kontrollinga / L.V Popova, T.A. Golovina, I.A. Maslova. – M.: Delo i Servis, 2006. – 272 s.
 11. Horngren, Ch. Upravlencheskiy uchёt: per. s angl.: uchebnik / Ch. Horngren, Dzh. Foster, Sh. Datar. – SPb.: Piter, 2008. – 1008 s.
 12. Yudina, L.N. Upravlencheskiy uchёt i kontrolling / L.N. Yudina // Finansovyy menedzhment. – 2005. – №1.

Article views

all: , this year: , this month: , today:

Article downloads

all: , this year: , this month: , today:

View full article