RuEn

Journal section "Sectoral economic studies"

Assessment of Options for Logistics Objects in the Region Using Multi-Criteria Optimization (Case Study of the Republic of Tatarstan)

Rozhko O.N., Shikhalev A.M.

Volume 10, Issue 6, 2017

Rozhko O.N., Shikhalev A.M. Assessment of Options for Logistics Objects in the Region Using Multi-Criteria Optimization (Case Study of the Republic of Tatarstan). Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 2017, vol. 10, no. 6, pp. 153-169. DOI: 10.15838/esc.2017.6.54.10

DOI: 10.15838/esc.2017.6.54.10

Abstract   |   Authors   |   References
 1. Al'kema V.G., Demidenko E.S. Primenenie metoda analiza ierarkhii pri vybore goroda razmeshcheniya regional'nogo raspredelitel'nogo tsentra [The use of the hierarchy analysis method when choosing the city for locating a regional distribution center]. Logistika: problemy i resheniya [Logistics: issues and solutions], 2011, no. 1, pp. 52–57. (In Russian).
 2. Brodetskii G.L., Gusev D.A. Ekonomiko-matematicheskie metody i modeli v logistike: protsedury optimizatsii [Economic-mathematical methods and models in logistics: optimization procedures]. Moscow: Akademiya, 2012. 288 p. (In Russian).
 3. Blyumin S.L., Shuikova I.A. Modeli i metody prinyatiya reshenii v usloviyakh neopredelennosti: monografiya [Methods and models of decision-making amid uncertainty: monograph]. LEGI: Lipetsk, 2001. 138 p. (In Russian).
 4. Vashchekin A.M. Primenenie matematicheskikh metodov teorii nechetkikh mnozhestv pri modelirovanii prinyatiya reshenii v ekonomicheskoi i pravovoi sfere [The application of mathematical methods in the theory of fuzzy sets in modeling decision-making in the economic and legal developments]. Statistika i ekonomika [Statistics and economics], 2013, no. 6, pp. 18–21. (In Russian).
 5. Dilenko V.A., Tarakanov N.L. Matematicheskie modeli optimal'nogo razmeshcheniya logisticheskikh moshchnostei v regional'noi sisteme tovarnykh potokov [Mathematical models of optimal allocation of logistical capacities in the regional system of commodity flows]. Problemi ekonomiki [The problems of economy], 2013, no. 2, pp. 256–251. (In Russian).
 6. Ivanko E.E. Metod dinamicheskogo programmirovaniya v minimaksnoi zadache raspredeleniya zadanii s ravnotsennymi ispolnitelyami [Dynamic programming method in bottleneck tasks distribution problem with equal agents]. Vestnik YuUrGU, Seriya: Matematicheskoe modelirovanie i programmirovanie [Bulletin of the South Ural State University. Series: Mathematical modelling, programming & computer software], 2013, no. 1, vol. 6, pp.124–133. (In Russian).
 7. Koichubaev A.S. Nauchno-prikladnye aspekty razvitiya regional'noi logisticheskoi sistemy (na primere Respubliki Kazakhstan) [Scientific application aspects of the regional logistics system development (the case of the Republic of Kazakhstan)]. Vestnik SamGEU [Vestnik of Samara State University of Economics], 2013, no. 10(108), pp. 118–124. (In Russian).
 8. Kopylova O.A., Rakhmangulov A.N. Razmeshchenie regional'nykh logisticheskikh tsentrov: monografiya [Location of regional logistics centers: monograph]. Magnitogorsk: MGTU im. G.I. Nosova. 172 p.
 9. Kuznetsova N.P. Logisticheskii potentsial kak faktor innovatsionnoi aktivnosti regiona [Logistical potential as the factor of innovative activity of region]. Vestnik OrelGIET [Vestnik of Oryol State University of Economics and Trade], 2012, no. 1(19), pp. 73–81. (In Russian).
 10. Lomash D.A. Imitatsionnoe modelirovanie kak metod otsenki effektivnosti logisticheskikh protsessov intermodal'nykh perevozok: monografiya [Simulation modeling as a method of assessing the efficiency of logistics processes of intermodal transportation: monograph]. Rostov-on-Don: RGUPS, 2004. 187 p. (In Russian).
 11. Podinovskii V.V., Potapov M.A. Metod vzveshennoi summy kriteriev v analize mnogokriterial'nykh reshenii: pro et contra [Weighted sum method in the analysis of multi-criterial decisions: pro et contra]. Biznes-informatika [Business informatics], 2013, no. 3 (25), pp. 41–48. Available at: http://cyberleninka.ru/article/n/metod-vzveshennoy-summy-kriteriev-v-analize-mnogokriterialnyh-resheniy-pro-et-contra. (In Russian).
 12. Rozhko O.N. Otsenka logisticheskogo potentsiala regiona [Assessment of logistics potential of a region]. Vestnik ekonomiki, prava i sotsiologii [The review of economy, the law and sociology], 2015, no. 3, pp. 72–75. (In Russian).
 13. Rozhko O.N., Shikhalev A.M., Khomenko V.V., Yakimov I.M. Razvitie transportno-logisticheskoi infrastruktury Respubliki Tatarstan: monografiya [Development of transportation-logistics infrastructure in the Republic of Tatarstan: monograph]. Kazan: Akademiya nauk RT, 2016. – 98 s. (In Russian).
 14. Selyutina O.Yu. Sovremennye metody i modeli izucheniya regional'nykh ekonomicheskikh sistem [Modern methods and models of studying regional economic systems]. Ekonomicheskii analiz: teoriya i praktika [Economic analysis: theory and practice], 2011, no. 10, pp. 48–56. (In Russian).
 15. Sutyagina N.I. Metod dinamicheskogo programmirovaniya pri prinyatii mikroekonomicheskogo resheniya [Method of dynamic programming at acceptance of the microeconomic decision]. Vestnik NGIEI [Bulletin of Nizhny Novgorod State University of Engineering and Economics], 2014, no. 11 (42), pp. 72–77. Available at: http://cyberleninka.ru/article/n/metod-dinamicheskogo-programmirovaniya-pri-prinyatii-mikroekonomicheskogo-resheniya. (In Russian).
 16. Freidman O.A. Analiz logisticheskogo potentsiala regiona: monografiya [Analysis of region’s logistics potential: monograph]. Irkutsk: IrGUPS, 2013. 164 p. (In Russian).
 17. Bergstrand J., Larch M., Egger P. Gravity Redux: Estimation of Gravity-Equation Coefficients, Elasticities of Substitution, and General Equilibrium Comparative Statics under Asymmetric Bilateral Trade Costs. Journal of International Economics, 2013, vol. 89, no. 1, pp. 110–121. (In Russian).
 18. Figuera J. (Ed.)., Figuera J., Greco S., Enrgott M. et al. Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys: monograph. Boston: Springer Science + Business Media, Inc., 2005. 1046 p. (In Russian).
 19. Rezaei J. A systematic review of multi-criteria decision-making applications in reverse logistics. Transportation Research Procedia, 2015, no. 10, pp. 766–776. Available at: http://ac.els-cdn.com/ S2352146515002173/1-s2.0-S2352146515002173-main.pdf?_tid=af2c33e6-1598-11e7-9e53-00000aacb360&acdnat=1490913297_9dc7d56bcd745b8fcfd421f0c9ba0002
 20. Shikhalev A.M., Panasyuk M.V., Burilov A.R. Application of the Forfold Tables Method for Analysis of Dynamics of Social Systems. Mediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publing, Rome-Italy, 2014, vol. 5, no. 18, pp. 335–339.
 21. Velychko O. Logistical system Fortschrittzahlen in the management of the supply chain of a multi-functional grain cooperative. Economics & Sociology, 2015, vol. 8, no. 1, pp. 127–146. Available at: http://www.economics-sociology.eu/files/ES_Vol8_1_Velychko.pdf
 22. Wang A. Research of Logistics and Regional Economic Growth. iBusiness, 2010, no. 2, pp. 395–400. Available at: http://file.scirp.org/pdf/IB20100400012_92280006.pdf

View full article

-->