RuEn

Journal section "Development strategy"

Anti-innovations as a factor of macroeconomic instability (the case of derivative financial instruments)

Shcherbakov G.A.

4 (22), 2012

Shcherbakov G.A. Anti-innovations as a factor of macroeconomic instability (the case of derivative financial instruments). Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 2012, no. 4 (22)

Abstract   |   Authors   |   References
 1. Akaev, A.A. Sovremennyy finansovo-ekonomicheskiy krizis v svete teorii innovacionno-tehnologicheskogo razvitiya ekonomiki i upravleniya innovacionnym processom / A.A. Akaev // Sistemnyy monitoring: globalnoe i regionalnoe razvitie / red. D.A. Halturina
 2. Osnovy marketinga: per. s angl. / F. Kotler, G. Armstrong, D. Sonders, V. Vong. – 2-e evrop. izd. – M.: SPb.: K.: Izdatelskiy dom «Vilyams», 2000.
 3. Makkonnell, K.R. Ekonomiks: principy, problemy i politika: v 2 t.: per. s angl. / K.R. Makkonnell, S.L. Bryu. – M., 1997. – T. 2.
 4. Rayzberg, B.A. Sovremennyy ekonomicheskiy slovar. – 2-e izd., ispr. / B.A. Rayzberg, L.Sh. Lozovskiy, E.B. Starodubceva. – M.: INFRA-M, 1999.
 5. Tviss, B. Upravlenie nauchno-tehnicheskimi novovvedeniyami / B. Tviss. – M.: Ekonomika, 1989.
 6. Finansovyy krizis v Rossii i v mire / pod red. E.T. Gaydara. – M.: Prospekt, 2009.
 7. Shumpeter, Y. Teoriya ekonomicheskogo razvitiya / Y. Shumpeter. – M.: Progress, 1982.
 8. Yakovec, Yu.V. Epohalnye innovacii 21 veka / Yu.V. Yakovec. – M.: Ekonomika, 2004.
 9. Does the World Need Securitisation? / Citibank, 2008.
 10. Financial Times. 31.05.2008.
 11. Mensch G. Das Technologische Patt: Innovationen ?bervinden die Depression. Frankfurt, 1975.

View full article

-->