RuEn

Journal section "Young researchers"

The Phenomenon of Social Institution and Its Theoretical Definition

Kozyreva O.V.

6 (42), 2015

Kozyreva O.V. The Phenomenon of Social Institution and Its Theoretical Definition. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 2015, no. 6 (42), pp. 214-223. DOI: 10.15838/esc/2015.6.42.13

DOI: 10.15838/esc/2015.6.42.13

Abstract   |   Authors   |   References
 1. Abercrombie N., Hill S., Turner B.C. Institut [Institution]. Sotsiologicheskii slovar’ [Dictionary of Sociology]. Moscow, 2008.
 2. P. Berger T. Luckmann Sotsial’noe konstruirovanie real’nosti. Traktat po sotsiologii znaniya [The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge]. Moscow: Medium, 1995.
 3. Boyer R., Brousseau E., Caillé A., Favereau O. K sozdaniyu institutsional’noi politicheskoi ekonomii [Towards an Institutionalist Political Economy]. Ekonomicheskaya sotsiologiya [Economic Sociology], 2008, vol. 9, no. 3, pp. 17-24.
 4. Bychenkov V.M. Instituty: sverkhkollektivnye obrazovaniya i bezlichnye formy sotsial’noi sub”ektnosti [Institutions: Super-Collective Formations and Impersonal Forms of Social Subjectivity]. Moscow: Rossiiskaya akademiya sotsial’nykh nauk, 1996.
 5. Veblen T. Teoriya prazdnogo klassa [The Theory of the Leisure Class]. Moscow: Progress, 1984.
 6. Giddens A. Sotsiologiya [Sociology]. Moscow: Editorial URSS, 1999.
 7. Giddens A. Ustroenie obshchestva: Ocherk teorii strukturatsii [The Constitution of Society. Outline of the Theory of Structuration]. Moscow: Akademicheskii Proekt, 2005.
 8. Glotov M.B. Sotsial’nyi institut: opredelenie, stroenie, klassifikatsiya [Social Institution: Definition, Structure, Classification]. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies], 2003, no. 10, pp. 13-19.
 9. Jary D., Jary J. Institut [Institution]. Bol’shoi tolkovyi sotsiologicheskii slovar’: v 2 t. [Dictionary of Sociology: in 2 Volumes]. Moscow: Veche, 2001.
 10. Durkheim E. O razdelenii obshchestvennogo truda. Metod sotsiologii [The Division of Labor in Society]. Moscow: Nauka, 1991.
 11. Kirdina S.G. Pozvolyayut li novye institutsional’nye teorii ponyat’ i ob”yasnit’ protsessy preobrazovanii v sovremennoi Rossii? [Do the New Institutional Theories Help Understand and Explain Transformation Processes in modern Russia?]. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies], 2001, no. 3, pp. 136-140.
 12. Kirdina S.G. Institutsional’nye matritsy i razvitie Rossii [Institutional Matrices and Development in Russia]. Saint Petersburg: Nestor-Istoriya, 2014.
 13. Kleiner G.B. Evolyutsiya institutsional’nykh sistem [Evolution of Institutional Systems]. Moscow: Nauka, 2004.
 14. Sistema sotsial’naya [Social System]. Politicheskaya entsiklopediya: v 2 t. [Political Encyclopedia]. Vol. 2. Moscow: Mysl’, 1999.
 15. Nelson R., Winter S. Evolyutsionnaya teoriya ekonomicheskikh izmenenii [An Evolutionary Theory of Economic Change]. Moscow: Finstatinform, 2000.
 16. North D. Instituty, institutsional’nye izmeneniya i funktsionirovanie ekonomiki [Institutions, Institutional Change and Economic Performance]. translated from English by A.N. Nesterenko. Moscow: Fond ekonomicheskoi knigi “Nachala”, 1997.
 17. Osipov G.V. Vvedenie v sotsiologicheskuyu nauku [Introduction to Sociological Science]. Ed. by G.V. Osipov, L.N. Moskvichev. Moscow: Nauka; Veche, 2010.
 18. Osipov G.V. Sotsiologiya. Osnovy obshchei teorii [Sociology. Fundamentals of the General Theory]. Moscow: Norma, 2003.
 19. Sedov L.A. Institut [Institution]. Sovremennaya zapadnaya sotsiologiya: slovar’ [Dictionary of Modern Western Sociology]. Moscow: Politizdat, 1990.
 20. Harre R. Social Being. Oxford: Blackwell, 1979.
 21. Luhmann N. Grundrechte als Institution. Ein Beitrag zur politischen Soziologie. Berlin, 1965.
 22. Turner J. The Institutional Order. New York: Longman, 1997.

View full article

-->