RuEn

Journal section "Discussion forum"

THE ROLE OF ECONOMICS IN THE EVOLUTION OF SOCIAL CONSCIOUSNESS

Selin M.V.

3 (15), 2011

Selin M.V. THE ROLE OF ECONOMICS IN THE EVOLUTION OF SOCIAL CONSCIOUSNESS. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 2011, no. 3 (15)

Abstract   |   Authors   |   References
  1. Fisher, S. Ekonomika: per. s angl. / S. Fisher, R. Doribush, R. Shmalenzi. – M: Delo LTD, 1993. – 864 s.
  2. Ekonomika: uchebnik. – 3-e izd., pererab. i dop. / pod red. d-ra ekon. nauk prof. A.S. Bulatova. – M: Ekonomist, 2005. – 896 s.
  3. Sovremennaya ekonomika. Lekcionnyy kurs: mnogourovnevoe uchebnoe posobie. – Rostov n/D: Feniks, 2002. – 544 s.
  4. Politicheskaya ekonomiya: uchebnik dlya vuzov / V.A. Medvedev, L.I. Abalkin, O.I. Ozherelev i dr. – M.: Politizdat, 1998. – 735 s.
  5. Shishkin, A.F. Ekonomicheskaya teoriya: uchebnoe posobie dlya vuzov: v 2-h knigah / A.F. Shishkin. – M.: VLADOS, 1996. – Kn. 1. – 656 s.
  6. Ekonomicheskaya teoriya: uchebnik / pod red. I.P. Nikolaevoy. – M.: Prospekt, 1998.
  7. Uchebnik po osnovam ekonomicheskoy teorii (ekonomika) / koll. avtorov pod ruk. V.D. Kamaeva. –M.: Vlados, 1994. – 384 s.
  8. Lenin, V.I. Ocherednye zadachi Sovetskoy vlasti / V.I. Lenin // PSS. – 5-e izd. – T. 36.
  9. Popov, V. Privatizaciya v teorii i na praktike [Elektronnyy resurs] / V. Popov. – Rezhim dostupa: http://opec.ru/text/1345942.html

Article views

all: , this year: , this month: , today:

Article downloads

all: , this year: , this month: , today:

View full article