RuEn

Journal section "Sectoral economic studies"

FORMATION AND DEVELOPMENT OF CLUSTERS IN RUSSIAN REGIONS: KEY ISSUES AND SOLUTIONS (Republic of Bashkortostan)

Pechatkin V.V.

1 (19), 2012

Pechatkin V.V. FORMATION AND DEVELOPMENT OF CLUSTERS IN RUSSIAN REGIONS: KEY ISSUES AND SOLUTIONS (Republic of Bashkortostan). Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, 2012, no. 1 (19)

Abstract   |   Authors   |   References
  1. [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: http://www.competiveness.org/article
  2. Lavrikova, Yu.G. Klastery: strategiya formirovaniya i razvitiya v ekonomicheskom prostranstve regiona / Yu.G. Lavrikova. – Ekaterinburg: Institut ekonomiki UrO RAN, 2008. – 232 s.
  3. Konkurentosposobnost na raspute: napravleniya razvitiya rossiyskoy ekonomiki / M. Porter, K. Ketels, M. Delgado, R. Brayden. – M.: CSR, 2007.
  4. Baranskiy, N.N. Izbrannye trudy: Nauchnye principy geografii / N.N. Baranskiy. – M.: Mysl, 1980. – 239 s.
  5. Lappo, G.M. Razvitie gorodskih aglomeraciy v SSSR / G.M. Lappo. – M.: Nauka, 1977. – 278 s.
  6. Maergoyz, I.M. Territorialnaya struktura hozyaystva / I.M. Maergoyz. – Novosibirsk: Nauka, 1986. – 304 s.
  7. Kolosovskiy, N.N. Izbrannye trudy / N.N. Kolosovskiy. – Smolensk: Oykumena, 2006. – 336 s.
  8. Porter, M. Konkurenciya / M. Porter. – M.: Izdatelskiy dom «Vilyams», 2000. – 495 s.

View full article

-->